Витоша Газ ЕООД

Витоша Газ ЕООД е инженерингова фирма, занимаваща се с изграждане, ремонт, сервиз и преустройство на съоръжения с повишена опасност. Фирмата има разработена документация по система за управление на качеството, съгласно изискванията на БДС EN ISO 17020:2005, въз основа на която притежава Лицензия - С 835, издадена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). На основание чл.36 от Закона за техническите изисквания към продуктите се разрешава изграждане, поддържане, ремонтиране и преустройване  на територията на цялата страна на съоръжения с повишена опасност (СПО).

Витоша Газ ЕООД е с основна дейност – проектиране и изграждане на газови, отоплителни, вентилационни, климатизационни и ВиК системи и инсталации.

Витоша Газ ЕООД притежава:

Разрешение за дейност от Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” към “Държавна агенция по стандартизация и метрология”.

Витоша Газ ЕООД е партньор на Газоразпределителните Дружества по региони в цялата страна.

 -30% отстъпка за газификация на битови клиенти.

Отоплителни и вентилационни инсталации

Отоплителни инсталации на жилищни, обществено-административни и промишлени сгради.

Централи и халета, ползващи природен газ за технологични нужди.

Разпределителни и захранващи газопроводи

  • Вътрешни газови инсталации.
  • Сградни газови инсталации.
  • Дворни газови инсталации.
  • Улични газопроводи.
  • Захранващи и разпределителни мрежи.

Водопроводни и канализационни мрежи и инсталации

ВиК мрежи и инсталации за обществени, административни и жилищни сгради.